^Do góry
  
  
  

Pedagogika Marii Montessori

W naszym przedszkolu prowadzona jest terapia metodą Marii Montessori. W oparciu o nią pracuję
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kilka słów o autorce metody.

Maria Montessori (1870-1952), Włoszka, lekarz i pedagog, była twórczynią Pedagogiki Montessori
i Domów Dziecięcych (Case dei Bambini) powstałych na początku XX wieku we Włoszech. Obecnie na całym świecie funkcjonują montessoriańskie przedszkola i szkoły.

U podstaw Pedagogiki Montessorii leży odkrycie dziecięcej potrzeby podejmowania własnej aktywności, wyzwalającej zasoby ( indywidualnych w zalezności od dziecka ) twórczych sił, które kierują rozwojem. Zadaniem dorosłych jest wspieranie dziecięcego potencjału możliwości.

Zdaniem Marii Montessori najważniejsze dla rozwoju psychofizycznego i mentalnego dziecka są pierwsze lata życia: To, co znaczące w osobowości ludzkiej, zaczyna się od początku, od urodzenia. Okres od urodzenia do 6 lat to czas bardzo intensywny:dziecko uczy się i formuje niepowtarzalną osobowość. Wg Montessori rozwój dziecka dzieli się na etapy, w których występują określone potrzeby. Gdy dziecko zaspokoi potrzeby danego etapu, przechodzi do następnego. Dorośli powinni w odpowiedni sposób wspierać dziecko w procesie uczenia, ponieważ w dużym stopniu determinuje to rozwój jego przyszłych umiejętności.

Miejsce, w którym dziecko wychowuje się i uczy powinno by przyjazne i bezpieczne, tak aby mogło ono swobodnie badać środowisko i znajdować coraz to nowe, ciekawe zadania i przedmioty. Musi być ono tak przygotowane, by zachęcać dziecko do aktywności. M. Montessori zaleca zapewnienie dziecku maksymalnej swobody działania i prawa wyboru działalności. Zadaniem dorosłych jest zachęcania dziecka do podejmowania samodzielnego działania oraz stopniowanie trudności. Nie należy wyręczać dziecka, ale pozwolić mu na uniezależnienie się od dorosłych. Ważne jest też okazywanie szacunku dziecku oraz dostrzeganie nastroju i jego możliwości (zmęczenie, rozdrażnienie nie sprzyja podejmowaniu zadań).

Wspieranie indywidualnej aktywności twórczej dziecka umożliwia mu nabywanie samodzielności, pozwala poczuć się niezależnym, rozwija osobowość, daje radość z wykonanej pracy i satysfakcję
z osiągnięcia sukcesu, służy nabywaniu umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych oraz radzenia sobie w każdej sytuacji; dziecko nabiera zaufania we własne siły i szacunku do siebie
i innych.

Maria Montessori opracowała zbiór materiałów dydaktycznych. Są one niewyszukane ( bo takimi są tak naprawdę zainteresowane dzieci), dostosowane wielkością do dziecięcej ręki, bezpieczne
i estetycznie wykonane. Gabinet terapeutyczny w naszym przedszkolu jest wyposażony w pełen ich komplet.

Podczas terapii Montessori dziecko nie dostaje tego, czego chce, tylko, to czego potrzebuje.

Zasady terapii:

  • wolny wybór miejsca i materiału- dziecko pracuje tam gdzie chce i z czym chce
  • wolny czas pracy - dziecko pracuje kiedy i jak długo chce
  • stały porządek-wszystko ma swoje stałe miejsce
  • własne działanie i przetwarzanie - dziecko rozwija się zgodnie z własnym programem wyznaczonym przez swoje zainteresowania, potrzeby i możliwości

Maria Montessori podkreślała, że dziecku potrzebna jest konsekwencja i stanowczość oraz miłość, czyli dobry kontakt emocjonalny. Dlatego staram się o przyjazną i ciepłą atmosferę podczas zajęć.

Serdecznie zapraszam na zajęcia z udziałem rodziców ( termin do uzgodnienia).

 

 

Powitanie

 

,,Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od urodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych."

Maria Montessori

Drodzy Rodzice !

Zgodnie z powyższymi słowami staram się wspierać rozwój Państwa dzieci organizując zajęcia indywidualne i grupowe. Pomagam przedszkolakom z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, zaburzeniami emocjonalnymi, zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub zaburzeniami zachowania. Opieką objęłam też dzieci w normie intelektualnej mające trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych,ze spektrum zaburzeń autystycznych, a także inne,które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Dokonuję diagnozy, której celem jest sprawdzenie przy pomocy obserwacji oraz odpowiednich testów, poziomu rozwoju dziecka i jego potencjalnych możliwości. Dzięki temu dokładnie wiem, w jaki sposób udzielić mu pomocy.

Moim zadaniem jest wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka, a więc i udzielanie porad w tym zakresie.

Raz w miesiącu odbywają się konsultacje, na które serdecznie zapraszam.

 

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.