^Do góry
  
  
  

Koncepcja rozwoju przedszkola

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

Przedszkola nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli
na lata 2022 – 2027

opracowana przez: Annę Cieplicką

Misja:

„Każde Dziecko

doświadcza w naszym przedszkolu
radosnej i twórczej edukacji
w optymalnych warunkach
sprzyjających indywidualnemu rozwojowi
w atmosferze tolerancji i akceptacji”

Wizja:

Przedszkole Integracyjne nr 9 to miejsce, w którym w sposób naturalny łączy się „dwa światy”: „świat dzieci pełnosprawnych” – rozumiany i społecznie akceptowany oraz „świat dzieci niepełnosprawnych” – nie do końca poznany, wzbudzający ciekawość i społeczne kontrowersje. Dbamy o to, by owe dwa światy przenikały się wzajemnie w procesie przyjaznej edukacji opartej o radosną, bezpieczną zabawę w gronie opiekuńczych kolegów i koleżanek pod okiem wrażliwych, empatycznych nauczycieli i specjalistów. Nasza wyspecjalizowana kadra pedagogiczna wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich dzieci, zarówno tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak i tym, posiadającym różnorodne deficyty rozwojowe, trudnym wychowawczo lub potrzebującym innego wsparcia. Dla dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością organizujemy indywidualne zajęcia rewalidacyjne na podstawie „orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego” oraz indywidualne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie „opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”. Wysoka jakość oferowanej dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest możliwa dzięki nauczycielom specjalistom wspomagającym proces integracji w oddziałach integracyjnych oraz specjalistom prowadzącym terapię indywidualną i zespołową a także nauczycielom wychowania przedszkolnego ściśle współpracującym z nimi na co dzień. Kadra pedagogiczna osiąga sukcesy w pracy zawodowej dzięki permanentnemu doskonaleniu warsztatu pracy oraz możliwości korzystania z nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych. Rodzice naszych wychowanków są włączeni w proces integracji i wspomagania rozwoju swoich dzieci. Systematycznie uczestniczą w zajęciach otwartych w dogodnym dla nich czasie i porze dnia oraz zapraszani są na indywidualne konsultacje. Na zajęciach poza nabywaniem umiejętności postępowania z własnym dzieckiem i poznawania alternatywnych metod wspomagających rozwój dziecka mają możliwość wzajemnej wymiany rodzicielskich doświadczeń a w konsekwencji akceptacji dziecka takim jakie ono jest. Bliskie kontakty nauczycieli i specjalistów z rodzicami podnoszą systematycznie jakość wzajemnej współpracy we wszystkich zakresach. Absolwenci naszego przedszkola osiągają sukcesy szkolne, rozwijają swoje umiejętności i zdolności w różnych formach kształcenia. W przedszkolu funkcjonuje zmodernizowany plac zabaw, wyposażony w certyfikowany sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci z różnymi niepełnosprawnościami

Cele strategiczne:

 1. Bezpieczeństwo i promocja zdrowia w codziennej edukacji.
 2. Organizacja pełnego zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wszystkich wychowanków, potrzebujących takiej pomocy a w szczególności dla dzieci uchodźców z Ukrainy.
 3. Konsekwentne doskonalenie aktywizujących metod pracy wspierających i wspomagających wszechstronny rozwój dzieci oraz wprowadzanie nowych metod pracy o charakterze profilaktycznym i edukacyjno-terapeutycznym.
 4. Pozyskiwanie dodatkowych środków na wyposażenie i pomoce dydaktyczne z funduszów unijnych.
 5. Rozwijanie u dzieci i nauczycieli kompetencji językowych z zakresu nauki języka angielskiego oraz okazjonalnie z zakresu innych języków europejskich.
 6. Aktywna współpraca kadry pedagogicznej z rodzicami, w szczególności z rodzicami dzieci z Ukrainy.

Cele szczegółowe:

Ad.1

 • Organizowanie systematycznych szkoleń kadry pedagogicznej i personelu obsługi z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz procedur postępowania;
 • Prowadzenie przez nauczycieli systematycznych zajęć edukacyjnych z dziećmi na temat dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie w różnych miejscach;
 • Organizowanie przeglądów teatralnych pod hasłem „Bezpieczeństwo w przedszkolu, w domu i na ulicy”;
 • Organizowanie spotkań, imprez i konkursów o tematyce bezpieczeństwa i promocji zdrowia w różnych porach roku.

Ad.2

 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli pod kątem specjalnych potrzeb edukacyjnych wychowanków – uzyskanie nowych kwalifikacji.
 • Wewnętrzne szkolenie kadry pedagogicznej pod kątem wprowadzania nowych alternatywnych metod pracy;
 • Diagnozowanie dzieci pod kątem deficytów rozwojowych przez zatrudnionych specjalistów za pomocą certyfikowanych programów komputerowych i testów psychologicznych;
 • Objęcie indywidualnymi zajęciami terapeutycznymi dzieci pełnosprawnych z deficytami rozwojowymi, ze szczególnym uwzględnieniem terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej;
 • Objęcie indywidualnymi zajęciami edukacyjno-terapeutycznymi dzieci z Ukrainy, w szczególności rozwijającymi kompetencje komunikowania się w języku polskim;
 • Wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością;

Ad.3

 • Szkolenie kadry pedagogicznej pod kątem wprowadzania nowych alternatywnych metod pracy;
 • Realizacja programów edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych przez zatrudnionych nauczycieli i specjalistów;
 • Wprowadzanie innowacji pedagogicznych w zakresie pracy edukacyjno-terapeutycznej;
 • Doskonalenie wieloletnich metod pracy wspierających harmonijny rozwój dzieci;
 • Rozwijanie spontanicznej twórczości dzieci jako sposobu na zaspokojenie własnej ekspresji i samorealizacji;
 • Udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych i konkursach;
 • Organizowanie atrakcyjnych wycieczek edukacyjnych poszerzających wiedzę dzieci i rozwijających ich zainteresowania.

Ad.4

 • Szkolenia zespołów nauczycielskich w celu przygotowania do realizacji projektów, dofinansowanych z Funduszów Unii Europejskiej;
 • Organizowanie cyklicznych spotkań w celu zapoznawania z różnymi projektami unijnymi przeznaczonymi do realizacji w przedszkolu;
 • Współpraca z organem prowadzącym w zakresie realizacji projektów edukacyjnych.

Ad.5

 • Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu nauki języka angielskiego pod kątem uzyskania kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych (poprzez udział przedszkola w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych);
 • Systematyczna współpraca nauczycieli prowadzących oddziały integracyjne z nauczycielem języka angielskiego pod kątem utrwalania nabytych przez dzieci kompetencji językowych;
 • Korelacja treści języka angielskiego z treściami realizowanymi w poszczególnych grupach wiekowych zawartych w projektach edukacyjnych;
 • Organizowanie imprezy edukacyjnej „Spring Day in Europe” pod kątem rozszerzania wiedzy na temat kultury i obyczajów ludzi z różnych krajów europejskich w tym krajów anglojęzycznych oraz komunikowania się w językach obcych;
 • Integrowanie dzieci ukraińskich z rówieśnikami przez wprowadzenie do zajęć edukacyjnych zabaw w ich ojczystym języku.

Ad.6

 • Organizowanie zajęć otwartych grupowych i indywidualnych;
 • Prowadzenie dodatkowych konsultacji indywidualnych dla rodziców poza ustalonymi co miesięcznymi terminami;
 • Wspieranie rodziców – uchodźców z Ukrainy przez stały kontakt z koordynatorem posługującym się biegle językiem rosyjskim;
 • Współpraca z Radą Rodziców w zakresie dofinansowania wyposażenia sal zajęć i gabinetów terapeutycznych oraz wspólną organizację imprez i wycieczek edukacyjnych dla dzieci i ich rodziców.
Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.