^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności Przedszkola nr 9 w Nowej Soli

ROLA DIAGNOZY W PRZEDSZKOLU

Rodzicu, jeśli widzisz że Twoje dziecko nie rozwija się prawidłowo lub coś Cię niepokoi w jego zachowaniu, przyjdź i zgłoś to nauczycielowi bądź specjaliście (logopeda, pedagog, psycholog), a my chętnie Ci pomożemy. Wczesna diagnoza jest wstępem do zaplanowania skutecznej pracy z Twoim dzieckiem.

Diagnoza polega na zbieraniu informacji o dziecku/dzieciach celem ich lepszego poznania oraz rozumienia występujących zachowań. Zbiór informacji o dziecku/dzieciach pozwala zaplanować pracę wychowawczą jak również specjalistyczną (szeroko pojętą pomoc psychologiczno-pedagogiczną). Diagnoza zatem to wielokierunkowe działanie całego zespołu przedszkolnego w tym: nauczyciela, pedagoga, psychologa, logopedy.

Dwa razy w roku nauczyciel przeprowadza obserwację dzieci, notując w przeznaczonym do tego arkuszu postępy dziecka w sferach dotyczących rozwoju:

 • fizycznego,
 • społeczno-emocjonalnego,
 • poznawczego,
 • rozwoju mowy i myślenia.

Ponadto w najstarszych grupach przeprowadzane są diagnozy gotowości szkolnej.

Do zadań specjalistów (psycholog, pedagog, psycholog) należy wnikliwa obserwacja pod kątem zauważonych przez nauczycieli deficytów i decyzja o zakwalifikowaniu dzieci do zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse dzieci.

Celem zatem diagnozy jest pomoc dziecku:

 • poprzez poinformowanie rodziców o możliwościach i potrzebach dziecka, uzyskanych wynikach gotowości szkolnej,
 • stworzenie indywidualnego planu pracy z dzieckiem w grupie jak również zapisanie dziecka na zajęcia z różnymi specjalistami w zależności w jakieś sferze zostały zaobserwowane problemy,
 • stworzenie opinii dla potrzeb dalszych badań np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej aby uzyskać np. opinię o rozwoju psychoruchowym własnego dziecka lub inne dokumenty, które umożliwią dziecku stały udział w specjalistycznych zajęciach (logopeda, pedagog, psycholog)

Diagnozowanie potrzeb i możliwości dzieci w przedszkolu odbywa się w oparciu o przepisy je regulujące:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 • Ustawy Prawo oświatowe.

 

psycholog,

Ewelina Wośko-Bojanowska

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.