^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Lęk, czym jest, objawy i sposoby redukcji

Zaburzenia emocjonalne u dzieci

Zaburzenia emocjonalne mające początek we wczesnym dzieciństwie to stany lękowe. Lęk i złość to podstawowe emocje towarzyszące w normalnym rozwoju jednostki jako istoty społecznej. Informują nas o zagrożeniu, które niosą różne sytuacje życiowe i jak na nie odpowiednio reagować. Zatem nieadekwatnie silny lęk destabilizujący życie, powodujący znaczne ograniczenie funkcjonowania człowieka w różnych sferach jego życia oraz niemieszczący się w kryteriach uznawanych na normę rozwojową dla danego wieku stanowi o spektrum zaburzeń lękowych.

Lęki jako normalny przejaw rozwoju emocjonalnego:

 • od 8 miesięcy do 2 lat boją się separacji od opiekuna,
 • między 2 a 4 rokiem życia pojawiają się nowe lęki takie jak lęk przed zwierzętami i ciemnością;
 • między 4 a 6 rokiem życia rozwija się wyobraźnia dziecka i tworzy wyobrażenia duchów półludzkich-półzwierzęcych potworów oraz niewytłumaczalnych dźwięków pojawiających się w nocy;
 • po 6 roku życia dzieci w większym stopniu boją się zranienia, śmierci i naturalnych klęsk żywiołowych;
 • w okresie adolescencji dziecko może obawiać się, że nie będzie akceptowane przez grupę rówieśniczą.

Co można zatem powiedzieć o lęku? Jak go odróżnić od strachu?

 • niejasny związek między lękiem a zagrożeniem;
 • przewlekły;
 • ciągły niepokój;
 • może nie mieć obiektu;
 • niejasny początek;
 • uporczywy;
 • niejasne ustąpienie;
 • bez jasnych granic;
 • zagrożenie rzadko jest bliskie;
 • wzmożona czujność;
 • fizyczne doznania czujności;
 • zagadkowy charakter.

Przyczyny zaburzeń lękowych okresu rozwojowego:

 • zaburzone poczucie bezpieczeństwa we wczesnym dzieciństwie;
 • trudne wydarzenia rodzinne w których uczestniczy dziecko (rozstania, przeprowadzki, rozwód, choroby, śmierć bliskiej osoby i inne);
 • nieprawidłowe relacje rodzinne i wysoki poziom lęku w rodzinie (konflikty, neurotyzm);
 • patologia w funkcjonowaniu rodziców, zwłaszcza matek;
 • występowanie u rodziców zaburzeń lękowych, lub też depresyjnych, czy innych chorób psychicznych;
 • czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe;
 • uczenie się lękowego reagowania (poprzez obserwację, modelowanie).

Charakterystyczne objawy lęku występujące w kilku sferach:

w sferze somatycznej (mowa ciała), co powoduje:

 • przyspieszenie oddechu;
 • suchość w jamie ustnej lub nadmierne ślinienie się;
 • wzmożona perystaltyka jelit np. biegunka;
 • przyspieszenie akcji serca;
 • zaczerwienienie lub bladość powłok;
 • rozszerzenie źrenic;
 • wzmożona potliwość;
 • wzmożone napięcie mięśni.

w sferze poznawczej:

 • luki w pamięci;
 • zapominanie;
 • trudności w koncentracji;
 • chaos myśli.

w sferze emocji:

 • drażliwość, złość;
 • płaczliwość, lepkość emocjonalna.

w sferze behawioralnej:

 • niepokój ruchowy lub zahamowanie ruchowe;
 • drżenie,
 • problemy z mówieniem,
 • stereotypie ruchowe,
 • czynności nawykowe np. obgryzanie paznokci

Nieefektywne sposoby redukcji lęków poprzez:

 • nawyki ruchowe, rozładowujące napięcie poprzez ruch np. wyrywanie włosów, ssanie palca, onanizowanie się, obgryzanie paznokci;
 • ukrywanie lęku (tzw. maskowanie) poprzez brawurowe zachowania/ błaznowanie czy niezgodną z wiekiem powagą, dążące do uzyskania aprobaty (uznania) przez społeczeństwo;
 • zmiana postrzegania siebie samego czy sytuacji poprzez liczne kłamstwa tworzące wg tej osoby lepszy świat, powrót do wcześniejszych zachowań z poprzednich faz rozwojowych (np. udawanie raczkowania) oraz myślenie magiczne;
 • ucieczka w wybrane zachowania przekierowujące koncentrację i obniżające na jakiś czas lęk: np. oglądanie tv, gry komputerowe, objadanie się.

Rodzaje zaburzeń lękowych wg ICD - 10 to min.: lęk przed separacją, zaburzenia lękowe w postaci fobii, lęk społeczny w dzieciństwie, uogólnione zaburzenie lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne.

Literatura:

Kendal, P. C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, GWP, Sopot 2018 r.,

Namysłowska I. (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Czym jest poczucie własnej wartości? i dlaczego jest tak ważne?

Poczucie własnej wartości jest jednym z ważniejszych czynników naszej osobowości, regulatorem ludzkiego zachowania, wpływającym na stosunek jednostki do siebie jak i otoczenia.

Według Niebrzydowskiego i Brandena, poczucie własnej wartości stanowi min. o poczuciu własnej godności, szacunku wobec siebie oraz pewności siebie, determinującą efektywne działanie jednostki, zdolność podtrzymywania określonych ról w rodzinie, jak również w środowisku społecznym oraz stopień wolności osobistej.

Na poczucie własnej wartości wg Brandena składają się dwa aspekty:

 • SAMOSKUTECZNOŚĆ, czyli radzenie sobie z wyzwaniami jakie niesie los oraz w zaufaniu we własne możliwości.
 • POCZUCIE SZACUNKU WOBEC SIEBIE SAMEGO oraz postrzeganie siebie jako osoby godnej życiowego sukcesu i osobistego szczęścia.

Poczucie własnej wartości jest zatem podstawowym źródłem dobrego samopoczucia, a także warunkiem utrzymania równowagi psychicznej. Dzięki poczuciu własnej wartości uzyskujemy harmonijny rozwój osobowości, kształtujemy prawidłowe relacje społeczne i postawy intrapersonalne (wobec siebie samego).

W czym zatem pomaga poczucie własnej wartości:

 • wiara w siebie redukuje potencjalne lęki i poziom zagrożenia,
 • zwiększa odwagę,
 • zapewnia poczucie bezpieczeństwa w relacjach społecznych,
 • redukuje obawę przed odrzuceniem i wykluczeniem,
 • motywuje do efektywnego rozwiązywania własnych problemów,
 • pomaga w przezwyciężaniu trudności w kluczowych dla oceniania siebie dziedzinach życia,
 • sprzyja pozytywnemu myśleniu oraz przekonaniu o posiadaniu kontroli i kompetencji.

Kształtowanie poczucia własnej wartości odbywa się głównie w środowisku rodzinnym. Jakie zatem warunki powinny być spełnione aby mogła powstać adekwatna samoocena u dziecka:

- bezwarunkowa akceptacja osoby dziecka,

- jasne i przestrzegane granice/zasady w relacjach z dzieckiem,

- szacunek i tolerancja wobec pomysłów dziecka z poszanowaniem ustalonych granic,

- konkretne jednakże dostosowane do potrzeb i możliwości wymagania i oczekiwania wobec dziecka.

Jaka zatem powinna być postawa rodziców wobec dziecka aby sprzyjać kształtowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości u dziecka?

 • słuchaj dziecka uważnie, nie domyślaj się, nie oceniaj,
 • okazuj czułość, staraj się przekazywać pozytywne komunikaty,
 • wskazuj dziecku możliwości jakie daje świat,
 • przekazuj swoją postawą odważne podejście do życia,
 • zwracaj uwagę na zachowania niezgodne z przyjętymi zasadami (konstruktywne karcenie),
 • wspieraj dobrym słowem, zachowaniem gdy zdarzy się porażka,
 • udzielaj pomocy w rozwijaniu zauważonych talentów, zainteresowań dziecka,
 • ustalaj jasne i precyzyjne zasady zachowania,
 • stawiaj oczekiwania szyte na miarę swojego dziecka, tak aby było je wstanie spełnić.

Symptomy niskiego poczucia własnej wartości u dziecka

Sfera psychiczna

Sfera społeczna

odczuwane lęki,

dystans w stosunku do innych,

poczucie nieszczęścia,

trudności w kontaktach z otoczeniem,

poczucie beznadziejności,

częste konflikty z otoczeniem,

uciekanie w marzenia,

skłonności do uległości,

poczucie bezwartościowości,

postawa przyjmowana z kontaktach z otoczeniem – unikająca lub wycofująca się,

brak stanowczości,

niskie zaufanie do innych, ciągła podejrzliwość

obawy przed niepowodzeniem, w przypadku jego wystąpienia popadanie w przygnębienie

w przypadku krytyki przyjmuje postawę wycofania, gdyż negatywne informacje potwierdzają jego niskie poczucie własnej wartości.

nieufność wobec innych,

brak wiary we własne możliwości,

niska motywacja do działania,

niedocenianie swojej pracy, swoich osiągnięć,

małe zainteresowanie światem zewnętrznym,

dążenie do perfekcji,

skierowanie własnych myśli do wewnątrz,

ciągłe niezadowolenie z siebie,

poczucie bezradności.

Najbardziej optymalnym poczuciem własnej wartości jest jego umiarkowany poziom nazywany potocznie adekwatnym. W nazewnictwie poczucia własnej wartości mówi się także o jego bardzo wysokim poziomie, który również nie jest budujący dla osoby, która ma nierealistyczne myślenie  o swojej wiedzy, podejmowanych działaniach czy też możliwościach jakie stwarza jej świat.

Pamiętajmy jednak!!!, że poczucie własnej wartości zmienia się na przestrzeni lat, rozpoczyna się w rodzinnym domu gdzie jest kształtowane przez najbliższych dziecku, jednakże wraz z rozwojem dziecka na jego poziom mają wpływ inne spotykane osoby np. w szkole: nauczyciele, rówieśnicy jak również styczność z kulturą masową poprzez: internet, telewizję, radio. Sprzyjające kontakty pozwolą umocnić zdobyte adekwatne poczucie własnej wartości lecz mogą spowodować także jego wahania w kierunku powyżej lub poniżej normy, wówczas znów rodzice mogą okazać się wsparciem dla dorastającego nastolatka poszukującego swojego miejsca na ziemi.

Literatura:

Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala Danuta, Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Impuls, 2015r.

Schaffer R. Psychologia dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2005r.

Konkurs "Jesienne parasole"

Zajęcia z panią Eweliną są bardzo ciekawe i pouczające. Tym razem nasza pani psycholog zaproponowała Róży i Indze udział w konkursie plastycznym "Jesienne parasole" organizowanym przez Miejskie Przedzkole nr 39 im Tajemniczego Ogrodu w Katowicach - na co dziewczynki chętnie przystały. Pod kierunkiem pani Eweliny wykonały przepiękne jesienne prace plastyczne.

Nieśmiałość

Czym jest nieśmiałość oraz jak z nią walczyć?

Osoba nieśmiała to taka, u której dostrzegamy pewne objawy w trzech sferach: zachowaniu, emocjach oraz w sposobie myślenia o sobie samym. Nieśmiałość ujawnia się już w wieku dziecięcym.

W sferze zachowania takie dzieci bardzo często przyjmują postawy bierne:

 • są małomówne lub mówią cicho, nie utrzymują kontaktu wzrokowego zwłaszcza w chwili wypowiedzi na forum grupy, czerwienią się, trzęsą im się rączki, nadmiernie pocą się,
 • nie podejmują działań z własnej inicjatywy,
 • nie zgłaszają się samodzielnie do odpowiedzi na pytania,
 • bawią się przeważnie samodzielnie,
 • podporządkowują się zdaniu większości,
 • nie bronią swojego stanowiska, sposobu myślenia, działania.

w sferze emocjonalnej:

 • zastanawiają się nad tym co myślą o nim inni, jak zostanie to przez nich odebrane,
 • oczekują i przewidują trudności na drodze do celu,
 • jeśli jakieś działanie zostanie podjęte i zakończone ze skutkiem negatywnym ich myśli ciągle powracają do chwili kiedy odniosły porażkę, co nie pozwala na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków i pójście dalej,
 • bardzo łatwo mogą przejść ze stanu zadowolenia w smutek i odwrotnie.

w sferze samoorientacji charakteryzują je:

 • brak wiary we własne możliwości,
 • niskie lub bardzo niskie poczucie własnej wartości,
 • ciągłe obawy dotyczące ewentualnych krytyki, niepowodzeń, porażek.

Dlaczego stajemy się nieśmiali ?:

Badacze tego zjawiska wskazują na trzy możliwości. Pierwszą z nich jest ujęcie fizjologiczne upatrujące winę w konstrukcji układu nerwowego, który jest bardzo czuły na czynniki stresogenne. Drugie ujęcie mówi iż to nasze cechy osobowości, a dokładnie ich układ odpowiada za występowanie nieśmiałości tzn. różnice między tym jacy jesteśmy (ja realne) a tym jacy chcemy być (ja idealne). Konflikt między tymi dwoma sferami powoduje niemożliwość sprostania stawianym wymaganiom przez środowisko. Trzecim uwarunkowaniem nieśmiałości jest środowisko w którym rośniemy i funkcjonujemy, czyli nasza najbliższa rodzina - zbyt surowa i wymagająca lub też nadmiernie opiekuńcza - wyręczająca. Zbyt wysokie wymagania powodują niemożność sprostania, a tym samym niską samoocenę. Zbyt niskie wymagania z kolei to, że osoba nie wie, co tak naprawdę umie, gdyż nie miała nigdy możliwości sprawdzenia siebie. W związku z powyższym nie podejmuje wyzwań bo boi się porażki. Nieśmiałość może też być spowodowana trudnymi warunkami materialno-bytowymi, czyli czuciem się gorszym w stosunku do innych ze względu na brak odpowiednich środków na ubrania, zabawki czy też niską pozycję rodziców.

Nieśmiałość zaburza zarówno sferę poznawczą ale prze wszystkim sferę emocjonalno- społeczną tak ważną na tym etapie rozwoju jednostki:

sfera poznawcza:

 • trudności w zapamiętywaniu nowego materiału (skupienie na samym sobie, tego co odczuwam),
 • trudności w wypowiedziach na forum grupy (jąkanie się, mówienie cicho),
 • niemożność pokazania swoim umiejętności lub wiedzy (wstyd przed oceną),
 • unikanie pewnych aktywności, zasłanianie się złym samopoczuciem,
 • brak umiejętności cieszenia się z własnych sukcesów,
 • podejmują się aktywności, które są im znane jasne a tym samym nie uczą ich nic nowego,
 • trudności z logicznym myśleniem w nowych stresujących sytuacjach np. wypowiedzi na forum grupy.

sfera emocjonalno-społeczna:

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów ich podtrzymywaniu,
 • brak przyjaciół, znajomych,
 • tracenie możliwości bycia docenianym, lubianym, potrzebnym
 • poczucie bycia innym nie przystającym do grupy,
 • skłonności do smutku, płaczu, izolacji,depresji,
 • chęć przebywania blisko dorosłych.

RODZICU - jak możesz pomóc dziecku przezwyciężyć nieśmiałość?

 • pamiętaj że sukces leży w zasięgu, jednak najważniejsza w tym procesie jest bezwarunkowa akceptacja, miłość i szacunek do własnego dziecka,
 • poświęcaj dziecku własny czas, skupiaj się na zabawie z nim (po prostu bądź z  nim czynnie),
 • doceniaj, gdy coś mu się uda,
 • chwal jego mocne strony,
 • stwarzaj sytuacje w których może się wykazać (dostosowane do jego możliwości),
 • rozmawiaj o jego problemach, trudnych sytuacjach,
 • nie bagatelizuj jego problemów, ty też je miałeś będąc w jego wieku,
 • naucz dziecko że nie zawsze jesteśmy doskonali i że nasze porażki uczą nas postępowania w przyszłości,
 • ucz umiejętności społecznych poprzez zabawy typu na niby „wycieczka po zakupy do sklepu”, jeśli opanuje te umiejętności zaproponuj realne wyjście do sklepu, gdzie ma kupić pewne produkty, ty zawsze jesteś z boku i pomagasz jeśli wymaga tego sytuacja,
 • czytaj opowiadania, książki na temat nieśmiałych zwierzątek, dzieci (będą tam propozycje rozwiązań pewnych sytuacji), po przeczytaniu porozmawiaj o tej lekturze z dzieckiem.

Literatura:

Bandelow B., Nieśmiałość, czym jest i jak ją pokonać, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011r,

Zimbardo P. G., Nieśmiałość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010r.,

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.