^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Koncepcja rozwoju przedszkola

2017 - 2022

Misja:

 „Każde dziecko

doświadcza w naszym przedszkolu

radosnej i twórczej edukacji

w optymalnych warunkach

sprzyjających indywidualnemu rozwojowi

w atmosferze tolerancji i akceptacji”

 

Wizja:

Przedszkole Integracyjne to miejsce, w którym w sposób naturalny łączy się „dwa światy”: „świat dzieci pełnosprawnych” – rozumiany i społecznie akceptowany oraz „świat dzieci niepełnosprawnych” – nie do końca poznany, wzbudzający ciekawość i społeczne kontrowersje.

Nasza wyspecjalizowana kadra pedagogiczna wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich dzieci, zarówno tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak i tym, które rozwijają się harmonijnie. 

Dbamy o to, by owe dwa światy przenikały się wzajemnie w procesie przyjaznej edukacji opartej o radosną, bezpieczną zabawę w gronie opiekuńczych kolegów i koleżanek pod okiem wrażliwych, empatycznych wychowawców. Dla dzieci niepełnosprawnych organizujemy indywidualne zajęcia rewalidacyjne na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wychowanków zagrożonych niepełnosprawnością obejmujemy indywidualną terapią w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dodatkowo organizujemy specjalistyczne zajęcia dla dzieci zamieszkałych w Nowej Soli, które uczęszczają do innych nowosolskich przedszkoli lub które nie są objęte wychowaniem przedszkolnym.

Wysoka jakość oferowanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest możliwa dzięki nauczycielom specjalistom wspomagającym proces integracji w oddziałach integracyjnych oraz specjalistom prowadzącym terapię indywidualną i zespołową oraz nauczycielom wychowania przedszkolnego ściśle współpracującym z nimi na co dzień.

Kadra pedagogiczna osiąga sukcesy w pracy zawodowej dzięki permanentnemu doskonaleniu warsztatu pracy oraz możliwości korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Rodzice naszych wychowanków są włączeni w proces integracji i wspomagania rozwoju swoich dzieci. Systematycznie uczestniczą  w zajęciach otwartych w dogodnym dla nich czasie i porze dnia oraz zapraszani są na indywidualne konsultacje.

Na tych zajęciach poza nabywaniem umiejętności postępowania z własnym dzieckiem i poznawania alternatywnych metod wspomagających rozwój dziecka mają możliwość wzajemnej wymiany rodzicielskich doświadczeń, a w konsekwencji  akceptacji dziecka takim jakie ono jest. Rodziców dzieci niepełnosprawnych wspieramy poprzez pomoc psychologiczną i organizowane grupy wsparcia. Bliskie kontakty nauczycieli i specjalistów z rodzicami podnoszą systematycznie jakość wzajemnej współpracy we wszystkich zakresach.

Absolwenci naszego przedszkola osiągają sukcesy szkolne, rozwijają swoje umiejętności i zdolności w różnych formach kształcenia.

W przedszkolu funkcjonuje zmodernizowany plac zabaw, posiadający sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Cele strategiczne:

 1. Bezpieczeństwo i promocja zdrowia w codziennej edukacji.
 2. Organizacja pełnego zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wszystkich wychowanków.
 3. Konsekwentne doskonalenie aktywizujących metod pracy wspierających i wspomagających wszechstronny rozwój dzieci oraz wprowadzanie nowych metod pracy o charakterze profilaktycznym i edukacyjno-terapeutycznym.
 4. Rozwijanie u dzieci i nauczycieli kompetencji językowych z zakresu nauki języka angielskiego.
 5. Aktywna współpraca kadry pedagogicznej z rodzicami.

Cele szczegółowe:

Ad.1

 • Organizowanie systematycznych szkoleń kadry pedagogicznej i personelu obsługi z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz procedur postępowania;
 • Prowadzenie przez nauczycieli systematycznych zajęć edukacyjnych z dziećmi na temat dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie w różnych miejscach;
 • Organizowanie przeglądów teatralnych pod hasłem „Bezpieczeństwo w przedszkolu, w domu i na ulicy”;
 • Włączanie tematyki bezpieczeństwa i promocji zdrowia w systematycznie prowadzonych zajęciach muzycznych dla wszystkich grup wiekowych;
 • Organizowanie spotkań, imprez i konkursów o tematyce bezpieczeństwa i promocji zdrowia w różnych porach roku.

Ad.2

 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli pod kątem specjalnych potrzeb edukacyjnych wychowanków – uzyskanie nowych kwalifikacji;
 • Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie komunikacji alternatywnej;
 • Diagnozowanie dzieci pod kątem deficytów rozwojowych przez zatrudnionych specjalistów (w tym psychologa) za pomocą certyfikowanych programów komputerowych i testów psychologicznych;
 • Objęcie indywidualnymi zajęciami terapeutycznymi dzieci pełnosprawnych z deficytami rozwojowymi, ze szczególnym uwzględnieniem terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej;
 • Wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością.

Ad.3

 • Szkolenie kadry pedagogicznej pod kątem wprowadzania nowych alternatywnych metod pracy;
 • Realizacja programów edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych przez zatrudnionych nauczycieli i specjalistów;
 • Wprowadzanie innowacji pedagogicznych w zakresie pracy edukacyjno-terapeutycznej;
 • Doskonalenie wieloletnich metod pracy wspierających harmonijny rozwój dzieci;
 • Rozwijanie spontanicznej twórczości dzieci jako sposobu na zaspokojenie własnej ekspresji i samorealizacji;
 • Udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych i konkursach;
 • Organizowanie atrakcyjnych wycieczek edukacyjnych poszerzających wiedzę dzieci i rozwijających ich zainteresowania.

Ad.4

 • Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu nauki języka angielskiego pod kątem uzyskania kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
 • Uzupełnienie programu nauki języka angielskiego o elementy programu „Dwujęzyczne Dzieci” - „Baby Bettles” (dzieci młodsze) oraz „Tom and Keri” (dzieci starsze);
 • Współpraca dyrektora przedszkola z nauczycielem języka angielskiego na zajęciach muzycznych organizowanych we wszystkich grupach wiekowych;
 • Systematyczna współpraca nauczycieli prowadzących oddziały integracyjne z nauczycielem języka angielskiego pod kątem utrwalania nabytych przez dzieci kompetencji językowych;
 • Korelacja treści języka angielskiego z treściami realizowanymi w poszczególnych grupach wiekowych zawartych w projektach edukacyjnych;
 • Organizowanie imprezy edukacyjnej „Spring Day in Europe” pod kątem rozszerzania wiedzy na temat kultury i obyczajów ludzi z krajów anglojęzycznych oraz komunikowania się w języku angielskim.

Ad.5

 • Zorganizowanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych;
 • Organizowanie zajęć otwartych grupowych i indywidualnych;
 • Prowadzenie dodatkowych konsultacji indywidualnych dla rodziców poza ustalonymi co miesięcznymi terminami;
 • Współpraca z Radą Rodziców w zakresie dofinansowania wyposażenia sal zajęć i gabinetów terapeutycznych oraz wspólną organizację imprez i wycieczek edukacyjnych dla dzieci i ich rodziców.
Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.